Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor. Študijska komisija pri svojem delovanju sodeluje s študenti.

Člani študijske komisije so:

  1. Dušan Boris Hren (predsednik)
  2. Marjan Črnčec (član)
  3. Tjašo Vlasak (član)

 

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2019/2020 bodo predvidoma ob sredah, s pričetkom  ob 10:25; in sicer:  

   

·       1. redna seja –   9. 10. 2019,

·       2. redna seja –   6. 11. 2019,

·       3. redna seja –   4. 12. 2019,

·       4. redna seja –     8. 1. 2020,

·       5. redna seja –   11. 3. 2020,

·       6. redna seja –     8. 4. 2020,

·       7. redna seja –     6. 5. 2020,

·       8. redna seja –   10. 6. 2020,

·       9. redna seja –   19. 8. 2020,

·       10. redna seja –     9. 9. 2020,

·       11. redna seja –   23. 9. 2020.

OPOMBA:

Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so prispele po pošti najkasneje sedem delovnih dni pred predvideno sejo študijske komisije oziroma štirinajst delovnih dni, kadar je za vlogo potrebno pridobiti mnenje predavatelja. Študent odda ali pošlje vlogo v referat za študijske zadeve na predpisanem obrazcu (v kolikor ta obstaja) in priloži vso potrebno dokumentacijo. Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente.  Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu zavedena v evidenci prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.

 

Vloge za priznavanje predhodno pridobljenih znanj je potrebno v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do:

-       petka 18. 10. 2019, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 1. semestru ali v 1. in 2. semestru;

-       ponedeljka 18. 11. 2019, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 2. semestru.